Sprawozdawczość Zarządcza

sprawozdawczość zarządcza

Księgowość i poprawna prezentacja wyników finansowych firmy to nie tylko wymogi prawne, ale także narzędzie sprawnego zarządzania firmą.

Poza wymaganymi prawem sprawozdaniami na życzenie Klientów przygotowujemy specjalne raporty:

  • na potrzeby wewnętrzne firmy: sprawozdania zarządcze mające na celu ułatwić Zarządowi analizę i ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, np. analizy kosztów, rachunki przepływów pieniężnych, śródroczne bilanse i rachunki zysków i strat, konsolidacje i in.;
  • dla odbiorców zewnętrznych, np. inwestorów (w tym raporty giełdowe) czy banków (np. wymagane przez kredytodawców kwartalne sprawozdania finansowe).

Potrzebujesz pomocy w tworzeniu sprawozdań zarządczych?

Nasz zespół ma również doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, także w języku angielskim.

zobacz co jeszcze możemy dla ciebie zrobić